Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2019 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, stadsutvecklingssektionen, social- och hälsovårdsnämnden samt stadsstyrelsen.

Till ansökan om understöd bör fogas föregående års bokslut, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse. Innevarande års projekt- eller verksamhetsplan och budget bör även bifogas.

Fullständiga ansökningar lämnas in elektroniskt senast 31 mars 2019.

Tidigare inlämnade ansökningar som fyller ovannämnda krav beaktas.

 

Vad kan du söka understöd för?

Bildningsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som ordnar grundundervisning i konst. Närmare information ger bildningsdirektör Tina Nordman, tfn 019 289 2140.

Fritidsnämnden fördelar verksamhetsunderstöd åt lokala idrottsföreningar. All verksamhet som understöds bör vara idrottsverksamhet och föreningen bör vara medlem i en riksomfattande idrottsorganisation. Nämnden beviljar även bidrag för att stöda idrott och motion för specialgrupper. Närmare information ger fritidschef Reino Kärkkäinen, tfn 019 289 2145.

Vidare beviljar fritidsnämnden bidrag för ungdomsverksamhet och för upprätthållandet av föreningshus. De som kan få understöd för upprätthållandet av föreningshus är ungdoms- och hembygdsföreningar. Som grund för fördelningen av ungdomsverksamhetsunderstöden tillämpas även funktionella mätetal för föreningar med regelbunden verksamhet. Närmare information ger fritidschef Reino Kärkkäinen, tfn 019 289 2145.

Stadsutvecklingssektionen fördelar allmänna kulturunderstöd och projektbidrag åt föreningar och sammanslutningar eller åt enskilda konstutövare. Närmare information ger kultursekreterare Lotta Lerviks, tfn 019 289 2781.

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar bidrag ur Raseborgs stads socialfond för fritidsverksamhet för åldringar. Närmare information ger ekonomiassistent Patrick Söderlund, tfn 019 289 2204.

Stadsstyrelsen beviljar bidrag åt föreningar som inte får understöd av något av organen ovan. Närmare information ger stadssekreterare Thomas Flemmich, tfn 019 289 2100.

Vid fördelning av understöd följs av stadsstyrelsens fastslagna reglemente 1.2.2010. § 46.

Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

 

Användning av stadens lokaliteter HÖSTEN 2019–VÅREN 2020

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Skolornas gymnastiksalar och övriga utrymmen. Närmare upplysningar ger skolornas rektorer.

Bollhallarna i Ekenäs och Karis samt simhallen. Närmare upplysningar ger fritidschef Reino Kärkkäinen, tfn 019 289 2145.

Utrymmen i Ungdomsgården vid Ystadsgatan. Närmare upp­lysningar ger fritidschef Reino Kärkkäinen, tfn 019 289 2145.

Utrymmen i Ekenäsgården vid Raseborgsvägen. Närmare upplysningar ger kanslist vid Raseborgs Kulturinstitut Mari Taipale tfn 019 289 2748.

Förening som önskar hyra utrymmen, för engångsevenemang, bör senast en månad innan aktiviteten startar anhålla därom.

Logga in via den blåa knappen till höger för att göra en ansökan eller för att kolla läget med redan gjorda ansökningar.