Ansökningstiden har gått ut.

Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2017 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen.

Bildningsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som ordnar grundundervisning i konst. Närmare information ger bildningsdirektör Robert Nyman, tfn 019 289 2140.

Fritidsnämnden fördelar verksamhetsunderstöd åt lokala idrottsföreningar. All verksamhet som understöds bör vara idrottsverksamhet och föreningen bör vara medlem i en riksomfattande idrottsorganisation. Nämnden beviljar även bidrag för att stöda idrott och motion för specialgrupper. Närmare information ger idrottssekreterare Yngve Romberg, tfn 019 289 2170.

Vidare beviljar fritidsnämnden bidrag för ungdomsverksamhet och för upprätthållandet av föreningshus. De som kan få understöd för upprätthållandet av föreningshus är ungdoms- och hembygdsföreningar. Som grund för fördelningen av ungdomsverksamhetsunderstöden tillämpas även funktionella mätetal för föreningar med regelbunden verksamhet. Närmare information ger tf. ungdomssekreterare Nicolina Holmberg, tfn 019 289 2736.

Kulturnämnden fördelar allmänna kulturunderstöd och projektbidrag åt föreningar och sammanslutningar eller åt enskilda konstutövare. I de ansökningar som anknyter till Finlands 100-årsjubileum prioriteras samarbete och tvåspråkighet. Närmare information ger kultursekreterare Lotta Lerviks, tfn 019 289 2781.

Grundtrygghetsnämnden beviljar bidrag ur Raseborgs stads socialfond för fritidsverksamhet för åldringar. Närmare information ger bokförare Birgitta Holm, tfn 019 289 2204.

Stadsstyrelsen beviljar bidrag åt föreningar som inte får understöd av något av organen ovan. Närmare information ger stadssekreterare Thomas Flemmich, tfn 019 289 2100.

Vid fördelning av understöd följs stadsstyrelsens fastslagna reglemente 1.2.2010. § 46.

Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

ANVÄNDNING AV STADENS LOKALITETER UNDER VERKSAMHETSPERIODEN HÖSTEN 2017–VÅREN 2018

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Skolornas gymnastiksalar och övriga utrymmen. Närmare upplysningar ger skolornas rektorer.

Bollhallarna i Ekenäs och Karis samt simhallen. Närmare upplysningar ger idrottssekreterare Yngve Romberg, tfn 019 289 2170.

Utrymmen i Ungdomsgården vid Ystadsgatan. Närmare upp­lysningar ger tf. ungdomssekreterare Nicolina Holmberg, tfn 019 289 2736.

Utrymmen i Ekenäsgården vid Raseborgsvägen. Närmare upplysningar ger kultursekreterare Lotta Lerviks, tfn 019 289 2781.

Förening som önskar hyra utrymmen, för engångsevenemang, bör senast en månad innan aktiviteten startar anhålla därom.

Till ansökan om understöd bör fogas föregående års bokslut, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse. Innevarande års verksamhetsplan och budget bör även bifogas.

Fullständiga ansökningar bör lämnas in senast 31 mars 2017 kl. 16.00

Tidigare inlämnade ansökningar som fyller ovannämnda krav beaktas.

Logga in via den blåa knappen till höger för att göra en ansökan eller för att kolla läget med redan gjorda ansökningar.